ANUNŢ

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA MODIFICĂRILE LEGISLATIVE PENTRU ÎNFIINȚAREA ÎNTERPRINDERILOR SOCIALE

PROIECT: ,,INOVARE SOCIALĂ 2020” /POCU/449/4/16/128363

 

În conformitate cu Ordinul MFE nr. 380/13.03.2020, s-a modificat GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE, Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale aferent Programului Opeational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4, Prioritatea de investitii 9.v, Obiectivul specific 4.16 Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto- sustenabila, aprobat prin ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 803/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, după cum urmeaza:

 La Capitolul I. Informaţii despre apelul de proiecte, subcapitolul 1.9. Grup ţintă eligibil, paragraful:

„Pentru a putea beneficia de sprijin, o întreprindere socială nou înfiinţată trebuie să fie formată din minimum 5 persoane, dintre care minimum 2 persoane trebuie să aibă statut de angajat. Restul persoanelor care formează entitatea de economie socială pot fi membri, voluntari, beneficiari ai serviciilor/ produselor furnizate de entităţile de economie socială”.

Se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Pentru a putea beneficia de sprijin, o întreprindere socială nou înfiinţată va avea minimum 2 persoane cu statut de angajat, Numărul de persoane angajate va respecta prevederile din Capitolul J. Informaţii despre apelul de proiecte, subcapitolul 1.3. Tipuri de activităţi eligibile care pot fi sprijinite în contextul prezentului ghid al solicitantului – condiţii specifice, secţiunea 1.3.1. Acţiuni care vizează înfiinţarea, dezvoltarea şi monitorizarea întreprinderilor sociale, Etapa a Il-a Implementarea planurilor de afaceri şi monitorizarea funcţionării întreprinderilor sociale, pct. II.3. Decontarea de către administratorul schemei pentru entităţile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului.”

Beneficiar: Comuna Copalnic Mănăștur

Primar: MIHALCA ȘTEFAN VASILE