Analiza SWOT

Puncte tari:

- creşterea contribuţiei IMM-urilor la realizarea PIB

- reţea de drumuri publice relativ uniform distribuită
- potential economic valoros infrastructura de comunicaţii şi IT
- sisteme de canalizare şi reţele de apă
- industrie diversificata, cu valoare ridicată a producţiei
- proximitatea pieţelor vest-europene, factor stimulator pentru creştere în partea de vest a ţării.

 

Puncte slabe:

- inexistenţa infrastructuriide transport local
- infrastructura de afaceri insuficient dezvoltată
- nivel redus al resurselor financiare la dispoziţia autorităţilor locale
- facilităţi tehnologice şi de management limitate
- nivel redus de dezvoltare a sectorului IMM-urilor
- infrastructură publică socială deteriorată sau nemodernizată (sănătate, infrastructura serviciilor sociale, educaţie)
- migraţie temporară masivă în afara ţării.


Oportunităţi:

- creşterea economică stabilă şi rapidă şi conversie regională
- creşterea gradului de atractivitate locală
- potenţial pentru dezvoltarea nişelor turistice
- programele UE de finanţare a extinderii/ reabilitării utilităţilor publice/infrastructurii de transport
- diversificarea activităţilor economice, în special în sectoarele de servicii şi înaltă tehnologie
- interes internaţional ridicat pentru conservarea biodiversităţii şi promovarea turismulu.

 

Ameninţări:

- atragerea fonduri pentru asigurarea cofinanţării proiectelor mari de infrastructură
- infrastructura de acces limitată, către localităţile izolate cu potenţial turistic
- lipsa colaborărilor între întreprinderi şi institutele de cercetări
- accentuarea procesului de dezindustrializare; capacitatea redusă de susţinere financiară a modernizării şi management defectuos al pieţelor de desfacere

 

Analiza la nivel de zonă

Puncte tari:

- forţă de muncă calificată, disponibilă

- zonă cu un cadru natural valoros
- resurse naturale propice exploatării şi în viitor: roci sedimentare, vulcanice piatră de construcţie, lemn, ape minerale
- există clădiri recent construite care pot fi închiriate pentru diverse activităţi
- zonă atractivă
- personal în administraţie activ
- accesibilitate; o parte a localităţilor sunt uşor accesibile din drumul judeţean
- o parte din localităţi au în curs de derulare introducerea gazului, apei potabile, reţelelor de canaizare, reţelelor de telefonie
- localităţile au parţial alimentare cu apă
- funcţionează târguri care oferă posibilitatea valorificării produselor(Tg. Lăpuş, Copalnic Mănăştur, Lăpuş, Suciu de Sus)
- monumente istorice valoroase( biserici, monumente, tumuli din epoca bronzului)
- modernizată parţial reţeaua de telefonică(telefonie digitală) punctual: Zonă cu facilităţi fiscale - Băiuţ

 

Puncte slabe:

- lipsa facilităţilor legate de infrastructură (gaz, drumuri, alimentare apă şi canalizare, telefonie)

- teren sărac, podzolic, impropriu unei agriculturi intensive şi profitabile
- îmbătrânirea populaţie
- lipsă de publicitate pentru dezvoltarea turismului
- nu există o strategie de ansamblu privind dezvoltarea locală,
- nu există întreprinderi suficiente care să absoarbă forţa de muncă în afara societăţilor comerciale înregistrate; specificul acestora este în principal este cel de comerţ, transport; ponderea societăţilor comerciale este de Asociaţie familială şi Persoană fizică.
- forţă de muncă calificată care preferă sau este obligată să lucreze în alte localităţi
- interes scăzut pentru zonă din partea investitorilor
- iarnă aspră şi lungă
- drumuri comunale nemodernizate
- inexistenţa capitalului autohton capabil să investească în zonă


Oportunităţi:

- exploatarea şi prelucrarea lemnului
- zone de agrement disponibile (practicarea agroturismului)
- organizarea de "stâni turistice"
- prelucrarea şi comercializarea produselor lactate şi animaliere
- înfiinţarea respectiv dezvoltarea fermelor agro - zootehnice
- dezvoltarea exploatării şi prelucrarea materialelor de construcţie - calcar, granit, calcedonie,
- unităţi pentru captarea şi îmbutelierea apelor minerale
- prestări servicii către populaţie: reparaţii auto, vulcanizare, etc.
- albinărit şi procesarea primară a produselor apicole

- unităţi de croitorie şi confecţii textile şi din piele, Micropăstrăvării


Pericole:

- îmbătrânirea populaţiei
- nu se cunosc suficient mijloacele şi metodele de a demara o activitate proprie
- gradul relativ mic de accesibilitate a zonei
- ezitarea în faţa asumării responsabilităţii demarării unei afaceri
- demararea unor activităţi economice de către grupuri restrânse în unele zone.
- numărul mare de sate aparţinătoare;
Apartenenţa administrativă la centrele de comună nu este cea mai adecvată din punct de vedere al funcţionalităţii, accesibilităţii şi tradiţiilor încetăţenite.